Potek naročila

SPLOŠNI  POGOJI  AVKCIJE
 

Pri uporabi spletne avkcije veljajo ti Splošni pogoji avkcije.
 

 1.  Organizator spletne avkcije na Glavca.si  je podjetje Aleš Posl s.p., Ulica Savinjske čete 2, 3310 Žalec (v nadaljevanju: Prodajalec).

 

2.   Ponudnik je oseba, ki z oddajo svoje ponujene cene (ponudbe) zavezujoče poda ponudbo za nakup ponujenega izdelka Prodajalca za ponujeno ceno in s tem izrecno soglaša in sprejema, da bo v primeru, če bo v skladu s temi Splošnimi pogoji avkcije zmagal na avkciji, pogodba za nakup izdelka po preteku trajanja spletne avkcije sklenjena in da bo tako izdelek kupljen pod dogovorjenimi pogoji (v nadaljevanju: Ponudnik). Če v času trajanja spletne avkcije drugi Ponudnik odda višjo ponudbo za izdelek, manjša ponudba ugasne. Pri merjenju časa trajanja spletne avkcije je odločilen uradni čas spletne avkcije, kot je razviden iz spletne strani. Ponudniki se zavezujejo tudi, da bodo občasno preverjali Splošne pogoje avkcije za morebitne spremembe.

Po preteku določenega časa trajanja spletne avkcije, ki ga določi Prodajalec, tako pride med Prodajalcem in Ponudnikom  do sklenitve pogodbe o nakupu izdelka, ki ga je Prodajalec ponudil na spletni avkciji.

Ponudniki, ki po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot) veljajo za potrošnike, lahko v štirinajstih dneh Prodajalcu sporočijo, da odstopajo od pogodbe, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Štirinajstdnevni rok teče pri dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik sprejel blago, pri opravljanju storitev pa z dnem sklenitve pogodbe. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Če je potrošnik na ta način odstopil od pogodbe, mu mora Prodajalec vrniti vsa opravljena plačila.

Plačila mora Prodajalec vrniti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v tridesetih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Če Prodajalec zamudi z vračilom plačil, mora potrošniku poleg zakonitih zamudnih obresti plačati desetino prejetih plačil za vsakih dopolnjenih trideset dni zamude pri vračilu.

Če je potrošnik znesek ali blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora prejeto vrniti Prodajalcu v tridesetih dneh po sporočilu, da odstopa od pogodbe. Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

 

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri naslednjih pogodbah: 

1. pri pogodbah, katerih predmet je blago ali storitve, katerih vrednost je odvisna od nihanj na   finančnih trgih, na katere Prodajalec nima nobenega vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe, kot npr. pri pogodbah o storitvah v zvezi z devizami, instrumenti denarnega trga, prenosljivimi vrednostnimi papirji, deleži v kolektivnih naložbenih podjemih, finančnimi terminskimi pogodbami, vključno z enakovrednimi instrumenti z gotovinskim plačilom, terminskimi pogodbami o obrestni meri, obrestnimi in valutnimi zamenjavami ter zamenjavami na podlagi delnic ali delniškega indeksa, ter opcijami za nakup ali prodajo kateregakoli navedenega instrumenta, vključno z enakovrednimi instrumenti z gotovinskim plačilom;

2.pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe;

3. pri pogodbah o dobavi avdio ali video posnetkov ali računalniških programov, če je potrošnik odprl varnostni pečat;

4. pri pogodbah o dobavi časopisov, revij in periodičnih publikacij;

5. pri pogodbah za igre na srečo in storitvah loterije;

6. pri zavarovalnih pogodbah za potovanje in prtljago ali podobnih kratkoročnih zavarovalnih pogodbah z veljavnostjo, krajšo od enega meseca;

7. pri pogodbah o finančnih storitvah, ki sta jih na potrošnikovo izrecno željo obe stranki že v celoti izpolnili, preden je potrošnik uresničil svojo pravico do odstopa od pogodbe.

        Ko bo storitev opravljena odstop od pogodbe ne bo več možen.

 

3. Sodelujejo lahko osebe, starejše od 18 let. Ponudbe s strani zaposlenih pri sodelujočih Prodajalcih so dopustne za vse izdelke, razen za tiste, ki jih je v spletno avkcijo prijavil njihov delodajalec.

4. Prepovedana je uporaba vsakršnih metod, orodij ali programskih komponent, ki bi lahko vplivale na delovanje spletne avkcije. Prodajalec si pridržuje pravico, da osebam, ki tega ne bi spoštovale, brez navedbe razlogov po lastni presoji prepreči sodelovanje ter od njih terja povračilo nastalih stroškov.

5. Vse vsebine, ki so objavljene na tej spletni strani, so v lasti Prodajalca. Celotna vsebina spletne strani je avtorsko zaščitena in se lahko uporablja le v osebne namene nekomercialne narave. Posebej prepovedano je kopiranje, izkoriščanje, prodajanje in objavljanje informacij, objavljenih na spletni strani, tako za lastne kot za tuje komercialne namene, in dovajanje informacij spletnim službam.

Prodajalec ne jamči za nemoteno uporabo svojih spletnih strani, prav tako ne za ažurnost, pravilnost in popolnost informacij. Tveganje uporabe informacij prevzemajo uporabniki oz. obiskovalci spletne strani. Prodajalec v nobenem primeru ne opravlja svetovalnih storitev. Prodajalec ima pravico, da svoje storitve kadarkoli brez predhodnega opozorila spremeni ali prekine. Oglasne površine, povezave in izjave tretjih oseb, na primer v diskusijskih forumih ali v knjigah gostov, ni mogoče pripisati Prodajalcu. Izrecno je prepovedano vzpostavljanje povezav do spletnih strani, ki vsebujejo protipravne informacije.

6.  Ponudnik se strinja, da bo v času udeležbe na spletni avkciji in pri uporabi spletne strani upošteval v Republiki Sloveniji veljavno zakonodajo, druge predpise, pravila in pogoje za udeležbo ter Splošne pogoje avkcije. Če tega ne bo upošteval, lahko Prodajalec Ponudnika brez predhodnega opozorila izključi iz avkcije.

7.  Prodajalec izključuje vsakršno odgovornost za neposredno in posredno škodo, ki bi nastala v zvezi z uporabo spletne avkcije – če je to zakonsko dopustno.

8. Ob prvem vpisu na spletno avkcijo se mora Ponudnik registrirati in pri tem izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Pri tem se Ponudnik zavezuje, da bo skrbel za varnost svojega uporabniškega gesla ter da ga bo občasno spreminjal. Prodajalec ne odgovarja v primeru morebitnih zlorab uporabniškega gesla, Ponudnik pa se zavezuje v primeru suma zlorabe Prodajalca nemudoma obvestiti, da bo lahko ta ustrezno ukrepal. Ponudnik se s sprejemom teh pogojev zavezuje, da bo ravnal skladno z njimi.

9. Vsak Ponudnik s sprejemom teh pravil dovoljuje Prodajalcu uporabo in obdelavo danih osebnih podatkov za namen delovanja spletne avkcije, za pošiljanje elektronske pošte in SMS sporočil za obveščanje v skladu s temi Splošnimi pogoji avkcije. Prodajalec se zavezuje te podatke uporabiti le v namen, za katerega so bili pridobljeni.

 

Ponudnik

1. Začetek in zaključek avkcije je objavljen na spletni strani avkcije. Odločilna je ura na spletni strani avkcije. Ponudbe je mogoče oddajati le znotraj tega časa, in sicer praviloma 24 ur na dan, prek spletne strani avkcije, razen na zadnji dan avkcije, ko je čas zaključka oddaje ponudb označen pri posameznem izdelku na spletni strani avkcije. Prodajalec si pridržuje pravico, da spletno avkcijo brez predhodnega opozorila in po lastni presoji spremeni, nadgradi ali zaključi.

 2. Prodajalec bo za vsak izdelek določil izhodiščno ponudbo. To je minimalna ponudba, ki se zahteva, preden se lahko dražitelj aktivno udeleži avkcije. Njen namen je zgolj olajšanje začetka avkcije.

3. Vsak izdelek ima določeno minimalno ceno, pod katero ga ni mogoče prodati. Ta minimalna cena znaša 70 odstotkov (oziroma v primeru izdelkov višjih vrednosti 80 odstotkov) maloprodajne cene. Ponudnik prevzame izdelek, kakršnega je opisal prodajalec. Garancija je odvisna od posamičnih določil Prodajalca in od merodajnega prava. Prodajalec je organizator spletne avkcije in določa čas začetka in konca avkcije.

4. Status posameznega izdelka je vedno prikazan kot ena izmed naslednjih poudarjenih povedi:
Minimalna cena ni dosežena. To pomeni, da je višina najvišje ponudbe nižja od minimalne cene. Tako izdelka ni mogoče razglasiti za oddanega in ga ni mogoče prodati.

Minimalna cena dosežena. Višina najvišje ponudbe je nad minimalno ceno. Izdelek pripada v vsakem primeru Ponudniku z najvišjo ponudbo v skladu z navedenimi pravili.

 

5. Če v zvezi z veljavnostjo ponudb pride do spora med samimi Ponudniki, lahko Prodajalec odloči, kateremu Ponudniku bo dodeljen izdelek. Vse odločitve Prodajalca so dokončne in zavezujoče.

6. Prodajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za ponudbe ali informacije, ki so bile napačno usmerjene, so se izgubile, so bile nepopolne ali nečitljive ali pri računalniškem prenosu niso bile v celoti prenesene. Prav tako Prodajalec ne more odgovarjati za omejitve, ki so za uporabnike nastale zaradi napačnega delovanja programske opreme, mreže ali strežnikov.

 

7. Zavezujoča sklenitev pogodbe poteka v obliki samodejne dodelitve izdelka ob koncu spletne avkcije. Ob koncu vsake avkcije Prodajalec za vse izdelke ugotovi Ponudnika z najvišjo ponudbo, ki je ponudil vsaj minimalno ceno (v nadaljevanju: Kupec), se z njim poveže po elektronski pošti in/ali po telefonu, ga obvesti o zmagi in pozove k plačilu izdelka. S tem je ob koncu spletne avkcije sklenjena pogodba med Prodajalcem in Kupcem za prodajo izdelka za ceno, ki jo je Kupec ponudil (Zmagovalna cena).

 

Plačilni pogoji

1. Najvišji ponudnik oz. kupec je dolžan izvršiti celotno plačilo najpozneje v 3 dneh po dnevu, ko je poslano obvestilo s strani Prodajalca. Pravočasno plačilo v roku 3 dni od dneva, ko je poslano obvestilo s strani Prodajalca, je bistvena sestavina pogodbe in v kolikor Kupec ne plača izdelka v navedenem roku, je pogodba s pretekom roka razvezana po samem zakonu, Prodajalec pa lahko zahteva povračilo nastale škode. Enako velja tudi, če Kupec obvestila ni prejel, ker se s Kupcem glede na podatke, ki jih je posredoval, ni bilo mogoče povezati.

Prodajalec lahko po lastni presoji po poteku navedenega 3 dnevnega roka, v primeru če ne prejme plačila za izdelek, le-tega ponudi naslednjemu Ponudniku, ki bi štel za najboljšega Ponudnika, če Kupec, ki ni plačal kupnine, ne bi dal svoje ponudbe. Če navedeni naslednji Ponudnik plača svojo ponujeno ceno za izdelek v roku 3 dni od dneva, ko je prejel obvestilo s strani Prodajalca, šteje, da je pogodba za prodajo artikla sklenjena z njim. Prodajalec lahko naveden postopek po svoji presoji večkrat ponovi in poda novo ponudbo za ceno, ki je večja ali enaka minimalni ceni. Prodajalec izrecno soglaša, da je v primeru, če naslednji Ponudnik plača svojo ponujeno ceno, sklenjena pogodba za prodajo izdelka med Prodajalcem in naslednjim ponudnikom.

2. Kupnina se nakaže Prodajalcu, ki je izdelek ponudil na avkciji.

3.  prejemu kupnine se Kupcu pošlje izdelk.

4. Če Kupec v pogodbeno določenem roku ne izpolni svoje pogodbene obveznosti plačila, mora poleg zapadlega skupnega zneska kupnine nositi še škodo in vse stroške, ki nastanejo zaradi uveljavitve dolžnosti plačila.

5. Vse prodaje so dokončne. Če je bil kupljeni izdelek na spletni strani napačno predstavljen, se preveri možnost vračila kupnine. Zahtevek je treba uveljavljati v roku 14 dni po tem, ko se ugotovi, da je bil artikel napačno predstavljen. Po preverbi in obdelavi zahtevka je kupec obveščen pisno/po elektronski pošti.

Kupnina se vrne v 7 do 14 dneh na enak način, kot je bilo izvršeno plačilo.

 

Končne določbe

1. Ti Splošni pogoji spletne avkcije urejajo pogodbeno razmerje med Ponudnikom in Prodajalcem.

2.Če je katero od določil Splošnih pogojev avkcije neveljavno ali postane neveljavno, to na ostala določila ne vpliva. Neveljavno določilo se nadomesti z drugim, ki mu je po smislu in namenu najbližje. Enako velja za dopolnitev morebitnih vrzeli.

3. Za te Splošne pogoje avkcije ob izključitvi kolizijskih predpisov velja slovensko pravo. Za reševanje sporov je krajevno pristojno sodišče v Celju, če je dogovor o pristojnosti dopusten glede na prisilne predpise, ki urejajo varstvo potrošnikov.

 

KONTAKTNI NASLOV

Radiološka dejavnost Aleš Posl s.p 
Ulica Savinjske čete 2
3310 Žalec
Slovenija

GSM: 031 344 436
E-POŠTNI NASLOV:  info@glavca.si


Matična številka: 3352510000


Davčna številka: 75865742

Bančni račun odprt pri Nova KBM, SI56 0431 0011 3631 406